PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Koutek je rozdělen do dvou herních částí, z nich přední je určená dětem od 1 do 4 let věku a lanová část se skluzavkami je určená pro děti od 3 - 12 let, nebo po dohodě s rodiči.
 2. Max počet dětí v koutku je 15.
 3. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž i na webových stránkách.
 4. Hlídání dětí si v kavárně zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Rodiče sami dohlížejí na své děti a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte při „vzájemném poznávání dětí“. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 5. V prostoru herny – kobercové ploše kavárny je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. Do všech částí herní sestavy má přístup i rodič – ovšem pak i on musí být pouze v papučích, popř. ponožkách.
 6. Všechna zařízení kavárny U piráta se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ni rodiče.
 7. Do kavárny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod.), ale také nevhodných hraček. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké, např. hračky plyšové. Pušky, meče, luky si děti ponechají raději doma.
 8. Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v kavárně na zařízení či majetku kavárny a herny nebo jinému dítěti či osobě a to buď v případě úmyslného poškození a nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci dítěte (hříšníka) nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.
 9. Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny zajistit uvedení kavárny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
 10. V celém prostoru kavárny je zákaz běhání.
 11. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 12. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá kavárna U piráta odpovědnost za vzniklou škodu. Přizpůsobte prosím oblečení dětí požadavkům herní sestavy.
 13. Do kavárny mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod., dále také osobám pod vlivem alkoholu.
 14. Stejně tak mají zákaz vstupu děti i dospělý doprovod v páchnoucím nebo špinavém ošacení.
 15. Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna upozornění vyvěšena v herním koutku.
 16. Je zakázáno nosit jídlo a pochutiny do kavárny.
 17. Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.
 18. Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v koutku pleny nechávaly.
 19. Nepřebalujte děti v prostorách herny, ale na místě k tomu určeném
 20. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC.
 21. Potraviny je povoleno konzumovat pouze v prostorách kavárny k tomu učených.
  Je zakázáno nosit jakékoliv potraviny do prostor herní části kavárny.
 22. Natáčení a fotografování je dovoleno pouze pro soukromé účely
 23. Je přísný zákaz vynášení hraček z kavárny
 24. Kočárky ponechávejte u vchodu do kavárny na místě určeném pro kočárky. Za případné škody, či odcizení provozovatel kavárny U piráta nenese žádnou odpovědnost.
 25. Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je udržet v kavárně pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem. My se za to vynasnažíme Vám zde pobyt co nejvíce zpříjemnit a zútulnit

V Prostějově dne 20.2.2012